İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen
kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.
İki tür tahkim yargılaması bulunmaktadır: kurumsal tahkim ve muvakkat (ad hoc) tahkim.
Kurumsal tahkimde bazı idari servisler tahkim kurulu tarafından gerçekleştirilir: örneğin
belgelerin taraflara tebliği. Muvakkat tahkimde söz konusu servisler ya tahkim kurulu
tarafından bizzat gerçekleştirilir veya üçüncü bir kuruma delege edilir.
İstanbul Tahkim Merkezi, yurtiçi ve yurtdışında ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların
çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir
kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aranmaksızın uyuşmazlık
çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya
doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde
çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir
Modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi
Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren
kurallar Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem
atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi hakem
kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahiptir.
İstanbul Tahkim Merkezi, milli ve uluslararası tahkim divanları ile sekreteryadan
oluşmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi, sekretaryası, kurallarda belirtilen görevleri yerine
getirmekle birlikte aynı zamanda taraflar, taraf vekilleri, hakemler ve yargılamaya katılan
diğer kişilerin yargılama ile ilgili her türlü sorusunu cevaplar.
Uluslararası, standartlarda hizmet sunan İstanbul Tahkim Merkezi, kuralları uyarınca
davaların devlet mahkemelerine göre daha kısa sürede ve daha az masrafla
sonuçlandırılmasını sağlar. Ayrıca Türkiye’nin jeopolitik konumundan dolayı Avrupa, Asya,
Orta Doğu ve Afrika arasında uluslararası standartlarda yargılama hizmeti sunmaktadır.
UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile
1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan
Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.

Agenda ItemYılmaz v. Kaya

Privacy Preference Center