T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

#

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

 

Türk Anayasa Mahkemesi 1961'e kadar TBMM'nin yasama yorumuyla gördüğü norm denetimi fonksiyonunun bir yargı organına devredilmesi amacıyla 1961 Anayasasının 145 ve 152. maddeleri gereğince kurulmuştur. 1982 Anayasasının 148. maddesi hükmüyle de varlığını sürdürmüştür.

Anayasa Mahkemesine kurulduğu ilk dönemde; kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüklerinin Anayasa'ya "şekil ve esas" bakımından uygunluğunu denetleme görevinin yanı sıra, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa'da sayılan kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak, siyasi partilerin gelir kaynakları ile giderlerine ilişkin hesapları incelemek ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle de yetkili kılınmıştır.

2010 yılı Anayasa değişiklikleri ile birlikte özellikle AİHM'e başvuruların ve AİHM'in mahkûmiyet kararlarının önüne geçilmesi için Bireysel Başvuru hakkı tanınmıştır. Bireysel Başvuru yolu, hem Anayasa hem de AİHS tarafından güvence altına alınmış bir hakkın kamu gücü tarafından ihlali halinde, tüm yasal yolların tüketilmesi koşulu ile başvurulabilen bir yol olarak öngörülmüştür.

Bu yıl Themis Mahkeme Simülasyonu kapsamında katılımcılar; başvurucu Kerem Aydın’ın bireysel başvurusunu değerlendireceklerdir. Başvuru, TBMM 25. Dönem Bağımsız Milletvekili olan başvurucunun suç işlediği şüphesiyle hakkında arama kararı çıkarılması ve soruşturma başlatılması ile ilgilidir. Başvurucu, özel hayatın gizliliği hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

Davada hem AİHS’te yer alan hem de Anayasa’da yer alan bu hakların ihlal edilip edilmediği değerlendirilecektir.